Програма фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва за договорами факторингу «Доступний факторинг»

Урядова програма фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва за договорами факторингу (далі – Програма) розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №1016 від 22 вересня 2023 року), далі – Порядок, з метою підтримки українських виробників товару— будь-якої продукції, послуг, роботи українського походження, призначені для продажу (оплатної передачі), які виготовлені (виконані) українським виробником.

Відповідно до умов Порядку надання фінансової державної підтримки за договорами факторингу (далі — державна підтримка) суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі — Фонд). Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку до Порядку та у пункті 18 цієї Програми, та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом (Уповноважений(-і) фактор(-и)).

1. Мета Програми

1.1. Здешевлення вартості факторингового фінансування, що пов’язано із провадженням суб’єктами  підприємництва господарської діяльності.

2. Механізм реалізації Програми

2.1. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді часткової компенсації Фондом базової винагороди за договорами факторингу, укладеними Уповноваженими факторами із суб’єктами підприємництва.

2.2. Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів (місцевих бюджетів). З метою спільного надання державної підтримки, передбаченої Програмою та Порядком, і регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, Фонд укладає договори про співробітництво з відповідними місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, в яких визначаються основні умови впровадження зазначених спільних регіональних та місцевих програм.

2.3. Фінансування суб’єктів підприємництва в рамках Програми відбуватиметься за рахунок власних ресурсів Уповноважених факторів.

2.4. Для отримання державної підтримки суб’єкт підприємництва подає Уповноваженому фактору у паперовій або електронній формі заявку на укладення договору факторингу, інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання (неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої державної допомоги та/або підтримки за останні три календарних роки за формою, встановленою Фондом, та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил Уповноваженого фактора з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.

2.5. Протягом усього строку дії договору факторингу Уповноважений фактор, який уклав договір із суб’єктом підприємництва, здійснює моніторинг та адміністрування факторингових операцій відповідно до його внутрішніх процедур та правил з урахуванням вимог, установлених Фондом, але в будь-якому разі такий моніторинг повинен здійснюватися на постійній основі. Фонд на постійній основі не контролює здійснення Уповноваженим фактором зазначеного моніторингу та адміністрування факторингових операцій. Фонд має право проводити в порядку, передбаченому Фондом, вибіркову перевірку суб’єктів підприємництва та укладених з ними договорів факторингу на відповідність критеріям та іншим умовам Порядку.

3. Цілі, на які надається державна підтримка за цією Програмою

3.1. Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу, для більш доступнішого використання суб’єктами підприємництва факторингового фінансування, що здійснюється у формі зниження фактичних витрат суб’єктів підприємництва  на сплату базової винагороди за договорами факторингу, до рівня 13 відсотків річних.

4. Визначення відповідності суб’єкта підприємництва критеріям, установленим Порядком та Програмою

4.1. Уповноважений фактор здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності, укладення та супроводження договору факторингу із суб’єктом підприємництва відповідно до власних правил, процедур та порядків з урахуванням вимог, визначених Порядком та Програмою.

5. Критерії, яким повинен відповідати суб’єкт підприємництва на момент укладення договору з Уповноваженим фактором (критерії прийнятності)

Для отримання державної підтримки суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям:

5.1. Суб’єкт підприємництва є резидентом України:

– фізичною особою, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа – підприємець; або

– юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є фізичною особою – резидентом України; або

– сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

5.2. Суб’єкт підприємництва не є особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником, до суб’єкта підприємництва, або до пов’язаних осіб суб’єкта підприємництва Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС не застосовано персональних санкцій.

5.3. Суб’єкт підприємництва зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім територій активних бойових дій та територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації).

5.4. Суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.

Обмеження суми державної підтримки, визначене в цьому підпункті 5.4, не застосовуються до суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, а також у період воєнного стану.

5.5. Суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”.

5.6. Наявність поточного рахунка, відкритого в Уповноваженому факторі.

5.7. Безготівкова форма розрахунків з дебіторами (боржниками).

5.8. Щодо суб’єкта підприємництва не порушено провадження у справі про банкрутство.

Відповідність суб’єкта підприємництва зазначеним у цьому пункті 5 Програми критеріям визначається Уповноваженим фактором.

6. Процедура набуття суб’єктом підприємництва статусу учасника Програми

6.1. У разі відповідності зазначеним у пункті 5 Програми критеріям прийнятності, суб’єкт підприємництва має подати заявку на участь у Програмі будь-якому з Уповноважених факторів, інформація про які розміщена на веб-сайті Програми.

6.2. Уповноважений фактор інформує суб’єкта підприємництва про дату першої зустрічі для подачі наступних документів (за формою, визначеною Фондом): заявки на участь у Програмі разом з додатками до неї; згоди на передачу інформації про суб’єкта підприємництва, інших документів (за необхідності).

6.3. Суб’єкт підприємництва подає Уповноваженому фактору заявку на участь у Програмі разом з додатками до неї та отримує від Уповноваженого фактора перелік документів, які мають бути підготовлені та надані Уповноваженому фактору.

На цьому етапі, Уповноважений фактор перевіряє відповідність суб’єкта підприємництва критеріям прийнятності Програми.

6.4.  У разі позитивного рішення Уповноваженого фактора щодо участі суб’єкту підприємництва  у Програмі, з можливістю отримання державної підтримки, відбувається укладання  договору факторингу між суб’єктом підприємництва та Уповноваженим фактором.

7. Умови проведення факторингового фінансування для суб’єкта підприємництва

7.1. Відстрочка платежу щодо сплати суб’єктом підприємництва на користь Уповноваженого фактора визначених договором факторингу платежів не допускається.

7.2. Договір факторингу може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити одноразову комісію Уповноваженому фактору в розмірі не більш як 1,5 відсотка максимального ліміту фінансування за договором факторингу, що є частиною винагороди Уповноваженого фактора.

Уповноважений фактор може встановлювати одноразову комісію за надання факторингового фінансування та надавати суб’єкту підприємництва послуги, пов’язані із грошовою вимогою, право якої він відступає за договором факторингу. Плата за ці послуги може сплачуватися суб’єктом підприємництва у вигляді інших комісій. Уповноважений фактор має право включити в договір факторингу інші комісії (але не виключно комісію за адміністрування дебіторської заборгованості, одноразову комісію, інші комісії Уповноваженого фактора) (далі — комісії за додаткові послуги).

Комісії за додаткові послуги не підлягають компенсації за рахунок державної підтримки.

Граничний розмір комісій за додаткові послуги, який встановлюється у відсотках до суми наданого факторингового фінансування за договором факторингу, не диференціюється та становить не більш як 3 відсотки максимального ліміту фінансування за договором факторингу.

7.3. У договорі факторингу повинно бути передбачено розмір винагороди Уповноваженого фактора без урахування компенсації базової винагороди (у відсотках річних).

7.4. Якщо договір факторингу передбачає сплату суб’єктом підприємництва винагороди у вигляді процентів за використання факторингового фінансування, платіж повинен бути розподілений на такі складові елементи:

 • сума винагороди, яку сплачує суб’єкт підприємництва;
 • сума компенсації базової винагороди, яка надається Фондом;
 • сума комісій за додаткові послуги, яка визначається відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Програми та повинна бути сплачена суб’єктом підприємництва.

7.5. Якщо договір факторингу передбачає винагороду за договором факторингу у вигляді дисконтування відступленого права грошової вимоги, різниця між номінальним розміром відступленої Уповноваженому фактору грошової вимоги, та вартістю, яку за її відступлення Уповноважений фактор сплачує суб’єкту підприємництва (далі — дисконт), повинна бути розподілена на такі елементи:

 • розмір дисконту, який застосовує Уповноважений фактор до відступленого права грошової вимоги;
 • сума компенсації базової винагороди, яка надається Фондом;
 • сума комісій за додаткові послуги, яка визначається відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Програми та повинна бути сплачена суб’єктом підприємництва.
8. Строк факторингового фінансування

8.1. Максимальний строк користування факторинговим фінансуванням — не більше 360 днів.

9. Максимальний розмір факторингового фінансування

9.1. Для реалізації мети надання державної підтримки за договорами факторингу факторингове фінансування може бути надано Уповноваженим фактором суб’єкту підприємництва в розмірі до 95 відсотків суми грошової вимоги згідно з наданими первинними документами, що посвідчують право грошової вимоги.

9.2. Максимальний ліміт фінансування за договором факторингу, встановлений суб’єкту підприємництва (разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів), з урахуванням кредитування відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28, не може перевищувати 150 млн. гривень.

Поняття «група пов’язаних контрагентів» вживається у значенні, наведеному в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженій постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368.

10. Строк звернення суб’єктів підприємництва для участі у Програмі

10.1. Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить три роки з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від  22 вересня  2023 р. № 1016.

11. Процедура розрахунку базової винагороди

11.1. Базова винагорода, яку Уповноважений фактор отримує у вигляді процентів за використання факторингового фінансування або дисконту відступленого права грошової вимоги, визначається за такою формулою:

 • для суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сімнадцять процентних пунктів;
 • для суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс шістнадцять процентних пунктів;
 • для суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ятнадцять процентних пунктів;
 • для суб’єктів великого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ятнадцять процентних пунктів.

Критерії віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва визначаються Господарським кодексом України.

Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк три місяці. Перегляд Уповноваженим фактором розміру базової винагороди за договором факторингу, укладеним із суб’єктом підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного індексу здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової винагороди за договором факторингу, укладеним із суб’єктом підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у договорі факторингу, укладеному між суб’єктом підприємництва та Уповноваженим фактором відповідно до його внутрішніх процедур.

11.2. Уповноважений фактор має право передбачити в договорі факторингу, укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування підвищеної (штрафної) винагороди за невиконання суб’єктом підприємництва умов договору факторингу. Така підвищена (штрафна) винагорода може бути встановлена Уповноваженим фактором в договорі факторингу виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови договору факторингу, та не може перевищувати максимального розміру базової винагороди більш як на п’ять процентних пунктів.

11.3. У разі порушення суб’єктом підприємництва умов Порядку та/або Програми або встановлення Уповноваженим фактором та/або Фондом фактів подання суб’єктом підприємництва недостовірної, неправдивої інформації, що призвело до неправомірного надання суб’єкту підприємництва державної допомоги, та/або ненадання суб’єктом підприємництва інформації, яка є необхідною для отримання державної підтримки відповідно до умов цієї Програми, суб’єкт підприємництва зобов’язаний самостійно забезпечити сплату на користь Уповноваженого фактора визначених договором факторингу платежів.

11.4. На період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування під час укладання нових договорів факторингу Уповноважений фактор має право збільшувати розмір базової винагороди за договором факторингу із суб’єктом підприємництва, але не більш як до 30 процентів річних. При цьому державна підтримка у вигляді компенсації базової винагороди на збільшену частину винагороди, що перевищує розміри базової винагороди, не надається, та збільшена частина винагороди сплачується суб’єктом підприємництва.

12. Компенсаційна винагорода

12.1. Компенсація базової винагороди за договором факторингу — сума коштів, що сплачується на користь суб’єкта підприємництва Фондом розвитку підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової винагороди, визначеної відповідно до пункту 12 Порядку та пункту 11 цієї Програми, до рівня 13 відсотків річних (далі –  компенсаційна винагорода).

Якщо договір факторингу передбачає сплату суб’єктом підприємництва винагороди за договором факторингу у вигляді процентів за використання факторингового фінансування, суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної винагороди щомісяця.

13. Процедура виплати базової винагороди

13.1. Суб’єкт підприємництва набуває право на отримання компенсації базової винагороди у разі прийняття Уповноваженим фактором рішення щодо укладення договору факторингу із суб’єктом підприємництва та надання Фонду інформації про прийняте рішення та іншої інформації про суб’єкта підприємництва.

13.2 Фонд здійснює щомісяця через Уповноважених факторів компенсацію базової винагороди суб’єктам підприємництва.

Фонд формує перелік суб’єктів підприємництва, яким були сплачені компенсації базової винагороди.

Сума компенсації базової винагороди, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між сумою нарахованої протягом місяця базової винагороди та сумою компенсаційної  винагороди.

13.3. Сплата Фондом компенсації базової винагороди здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.

Фонд з метою сплати суб’єкту підприємництва компенсації базової винагороди відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Ескроу рахунок) в Уповноваженому факторі.

Відкриття та обслуговування Ескроу рахунка, відкритого Фондом, здійснюється Уповноваженим фактором на безоплатній основі.

Фонд перераховує кошти на Ескроу рахунок, відкритий у відповідному Уповноваженому факторі, в сумі, погодженій Фондом, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком Уповноваженого фактора необхідна для сплати компенсації базової винагороди на користь відповідних суб’єктів підприємництва протягом квартального строку дії за договором факторингу (далі — сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації базової винагороди за договорами факторингу, які Уповноважений фактор планує укласти із суб’єктами підприємництва протягом квартального періоду.

За умови своєчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за договором факторингу (за винятком прострочення в межах строку, зазначеного в підпункті 16.1 цієї Програми) Уповноважений фактор перераховує щомісяця кошти компенсації базової винагороди з Ескроу рахунка Фонду для подальшого зарахування таких коштів в рахунок часткового погашення нарахованої базової винагороди за договором факторингу, укладеним із суб’єктом підприємництва, відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та Уповноваженим фактором, договору факторингу, укладеного Уповноваженим фактором із суб’єктом підприємництва, та договору рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і Уповноваженим фактором.

У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування Уповноважений фактор має право виплачувати компенсацію базової винагороди з Ескроу рахунка Фонду в разі часткового погашення суб’єктом підприємництва нарахованої базової винагороди за договором факторингу, належної до сплати на відповідну дату. У такому разі компенсація базової винагороди виплачується у розмірі, що є пропорційним сумі часткового погашення нарахованої базової винагороди за договором факторингу.

Поповнення Ескроу рахунка, відкритого Фондом в Уповноваженому факторі, здійснюється Фондом на підставі заявки Уповноваженого фактора на таке поповнення Ескроу рахунка, переліку суб’єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким були сплачені компенсації базової винагороди. Заявка на поповнення Ескроу рахунка складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та Уповноваженим фактором.

Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення Ескроу рахунка розглядає та погоджує її на підставі наданих Уповноваженим фактором документів. Фонд перераховує необхідну суму поповнення на Ескроу рахунок Фонду, відкритий у відповідному Уповноваженому факторі, за умови попереднього отримання Фондом відповідних коштів з державного бюджету.

У разі коли сума авансування Ескроу рахунка, відкритого Фондом в Уповноваженому факторі, за результатами звітного квартального періоду використана Уповноваженим фактором менш як на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення відповідного Ескроу рахунка в такому Уповноваженому факторі на наступний квартал в меншому розмірі, ніж зазначено у заявці Уповноваженого фактора.

13.4. Уповноважений фактор повинен враховувати суму компенсації базової винагороди, що надається суб’єкту підприємництва, під час розрахунку показника обслуговування боргу суб’єкта підприємництва за договором факторингу.

14. Зобов’язання у разі несвоєчасного перерахування коштів

14.1. Уповноважений фактор у разі несвоєчасного перерахування Фондом на відповідний Ескроу рахунок суми авансування повинен забезпечити безперервність  надання факторингових операцій суб’єкту підприємництва із застосуванням компенсації базової винагороди.

Неможливість здійснення Уповноваженим фактором перерахування коштів для компенсації базової винагороди за договором факторингу суб’єкту підприємництва у зв’язку з відсутністю на Ескроу рахунку Фонду в Уповноваженому факторі необхідної суми коштів протягом не більше шести місяців підряд не повинно бути підставою для Уповноваженого фактора визнати таку заборгованість суб’єкта підприємництва простроченою.

Якщо Фондом не отримано з державного бюджету в звітному періоді кошти на компенсацію базової винагороди більше шести місяців підряд, суб’єкт підприємництва сплачує Уповноваженому фактору чергові платежі базової винагороди у повному розмірі, зазначеному у договорі факторингу, а державна підтримка у вигляді часткової компенсації Фондом базової винагороди за договорами факторингу буде перерахована Фондом Уповноваженим факторам для суб’єктів підприємництва, що перебувають на обслуговуванні в такому Уповноваженому факторі, в період отримання Фондом коштів в повному обсязі, передбачених у державному бюджеті.

15. Припинення співробітництва з Уповноваженим фактором

15.1. У разі порушення Уповноваженим фактором критеріїв, визначених у додатку до Порядку, та/або застосування до нього заходів впливу з боку органів регулювання та нагляду, та/або невиконання Уповноваженим фактором своїх зобов’язань за договором про співробітництво, укладеним між Фондом та Уповноваженим фактором, Фонд має право: тимчасово припинити співробітництво з Уповноваженим фактором та виплату коштів державної підтримки через такий Уповноважений фактор для нових договорів факторингу, укладених із суб’єктами підприємництва, до моменту усунення порушень; вимагати негайного перерахування Уповноваженим фактором грошових коштів державної підтримки (частини суми авансування), що не були надані на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.

16. Припинення права на отримання державної підтримки для суб’єкта підприємництва

16.1. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом компенсації базової винагороди тимчасово припиняється у разі порушення суб’єктом підприємництва більш як на 30 календарних днів зобов’язання за договором факторингу щодо своєчасної сплати чергових платежів (суб’єкту підприємництва). У зв’язку з цим Уповноваженим фактором надається період очікування відповідно до власних порядків і процедур Уповноваженого фактора до 60 днів включно, в тому числі щодо своєчасної сплати суб’єктом підприємництва частини нарахованої винагороди за договором факторингу у розмірі компенсаційної винагороди. Сплата компенсації винагороди з урахуванням вимог абзацу шостого пункту 15 Порядку відновлюється у разі погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за договором факторингу або здійснення Уповноваженим фактором та суб’єктом підприємництва реструктуризації простроченої ним заборгованості за договором факторингу. За період тимчасового припинення надання державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом сплати компенсації винагороди відповідна компенсація винагороди не сплачується та державна підтримка за такий період не надається.

У період воєнного стану в разі порушення суб’єктом підприємництва умов за договором факторингу виплата компенсації базової винагороди тимчасово припиняється, але такий суб’єкт підприємництва не втрачає право на її отримання, яке може бути реалізовано відразу в момент погашення простроченої заборгованості за договором факторингу. У такому разі компенсація базової винагороди виплачується за увесь прострочений період з урахуванням вимог абзацу шостого пункту 15  Порядку.

16.2. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва припиняється з дати виявлення Уповноваженим фактором та/або Фондом будь-якого з таких фактів:

 • сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами протягом будь-якого трирічного періоду дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
 • суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

У період воєнного стану обмеження державної підтримки, визначені абзацом другим цього пункту, не застосовуються.

16.3. Для суб’єкта підприємництва припиняється право на отримання державної підтримки з дати виявлення Уповноваженим фактором та/або Фондом будь-якого з таких фактів:

 • надання суб’єктом підприємництва недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної допомоги на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної допомоги;
 • визнання уповноваженим органом з питань державної підтримки державної допомоги, наданої Фондом на користь суб’єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;
 • належності суб’єкта підприємництва до суб’єктів, які визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

У разі виявлення будь-якого із наведених фактів суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної допомоги та зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну допомогу.

17. Повернення коштів державної допомоги

17.1. Уповноважений фактор зобов’язаний повернути Фонду кошти державної допомоги, що була надана Уповноваженим фактором на користь суб’єкта підприємництва з порушенням умов Порядку, зокрема у разі подання Уповноваженим фактором Фонду недостовірної або неперевіреної інформації, внаслідок чого суб’єкт підприємництва, що фактично не відповідав цільовій групі та критеріям, визначеним Порядком та Програмою, згідно з інформацією, наявною в Уповноваженого фактора станом на дату подання відповідної заявки, та отримав державну допомогу.

17.2. Повернення коштів державної допомоги Уповноваженим фактором або суб’єктом підприємництва внаслідок порушення вимог Порядку та/або Програми здійснюється відповідно до вимог Фонду та законодавства

18. Критерії до Уповноважених факторів

18.1. Дотримання нормативів, встановлених Національним банком.

18.2. Відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету.

18.3. Незастосування протягом останніх 12 місяців до подання документів до Фонду щодо Уповноваженого фактора або до власників істотної участі в Уповноваженому факторі, або до пов’язаних осіб Уповноваженого фактора Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС персональних санкцій.

18.4. Наявність факторингу в переліку операцій банківської ліцензії.

18.5. Наявність технології та процедури надання послуг факторингу суб’єктам підприємництва, прийнятність яких визначається Фондом.

18.6. Наявність в продуктовій лінійці Уповноваженого фактора продукту внутрішній факторинг для суб’єктів підприємництва, інформація про який розміщена на веб-сайті Уповноваженого фактора.

19. Формування переліку Уповноважених факторів

19.1. Фактор — банк, що відповідає критеріям, визначеним у додатку до Порядку, та підписав з Фондом розвитку підприємництва договір про співробітництво (далі — Уповноважений фактор);

19.2. Формування переліку Уповноважених факторів передбачено внутрішнім документом Фонду.

19.3. Відбір Уповноваженого фактору для участі у Програмі здійснюється за стандартною та спрощеною процедурами, зокрема:

19.3.1. Стандартна процедура застосовується до претендентів, які вперше набувають статус Уповноваженого банку (фактору) для участі у будь-якій програмі, що реалізується Фондом на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 «Про надання фінансової державної підтримки» (зі змінами), шляхом їх затвердження рішенням уповноваженого органу Фонду.

19.3.2. Спрощена процедура застосовується до претендентів, які вже отримали статус Уповноваженого банку на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Фонду за будь-якою іншою програмою, що впроваджується Фондом та який відповідає критеріям прийнятності, визначеним порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 «Про надання фінансової державної підтримки» (зі змінами). Рішення приймається керівником Фонду на підставі аналізу наданих документів.

19.4. Для участі у Програмі претендент має надіслати Фонду лист-клопотання в довільній формі про зацікавленість в участі у Програмі, із зазначенням відповідності критеріям та пакетом документів, що підтверджують відповідність претендента критеріям прийнятності до Уповноважених факторів.

19.5. Фонд має право запросити від претендента додаткову інформацію та/або документи. У разі обґрунтованої необхідності Фонд може ініціювати виїзний аналіз у претендента або запросити скан-копії необхідних документів для проведення дистанційного аналізу.

19.6. Фонд листом інформує претендента про прийняте уповноваженим органом Фонду рішення щодо включення/не включення його до переліку Уповноважених факторів та надсилає пакет проектів договорів для попереднього вивчення ним їхніх умов.

20. Вимоги до поширення інформації про Програму

20.1. Програма має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті Уповноваженого фактору, як окремий фінансовий інструмент, який може поєднуватись з кредитними продуктами Уповноваженого фактору.

20.2. В оприлюдненій інформації про Програму, а також в матеріалах, які розповсюджуються серед клієнтів Уповноваженого фактора та в рекламних цілях, має бути відображене та зазначене про те, що Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд.

20.3. Аналогічна інформація про Програму, має бути відображена в договорах факторингу, укладених між Уповноваженим фактором та суб’єктом підприємництва.

20.4. У договорах факторингу, що укладаються між Уповноваженим фактором та суб’єктом підприємництва має бути передбачена згода останнього на зберігання, використання, обробку та поширення Уповноваженим фактором, Фондом, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Кабінетом Міністрів України та Офісом Президента України, Національним банком України інформації про суб’єкта підприємництва, умови його договору факторингу, укладеного з Уповноваженим фактором, з метою моніторингу дотримання суб’єктом підприємництва умов Програми, оцінки ефективності впровадження Програми, в матеріалах зазначених інституцій, але в межах інформації, яка не становить банківської та комерційної таємниці суб’єкта підприємництва.

21. Моніторинг ефективності реалізації проекту

21.1. Уповноважені фактори протягом всього строку дії Програми мають забезпечувати адекватну ідентифікацію прийнятності суб’єктів підприємництва для участі у даній Програмі, в порядку та строки, визначені відповідним договором між Фондом та Уповноваженим фактором.

21.2. Уповноважені фактори мають надавати усіляку підтримку представникам Фонду, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Офісу Президента України та інших державних органів для моніторингу ефективності реалізації проекту суб’єктів підприємництва в рамках Програми.

22. Інші умови

22.1. Терміни і визначення вживаються у значеннях, наведених в Порядку.

Банки – Уповноважені фактори , що уклали договори з Фондом розвитку підприємництва
 1. АТ «ТАСКОМБАНК»
 2. ПАТ «МТБ Банк»
 3. АТ «КОМІНБАНК»
 4. АТ “КБ «ГЛОБУС»
 5. АТ «ОТП БАНК»
 6. ПАТ «БАНК ВОСТОК»
 7. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»